โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ Buddy Oriental Riverside นนทบุรี

Standard

เรียบเรียงข้อมูลโดย อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย และ อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         

          กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาสาระที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมุ่งหวังให้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของเรา สามารถนำความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อใหม่และแบรนด์ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานสอนและงานวิจัยในอนาคต….J

          เพิ่งผ่านพ้นกันไปสด ๆ ร้อน ๆ นะคะกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 ในงานนี้นอกจากจะเป็นโครงการที่จัดโดยหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังผนวกเรื่องของ Research Lunch Talk ตอนที่ 2-3 และการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานสอนและงานวิจัย (KM) ของคณาจารย์ เข้ามาในคราวเดียวกัน เรียกได้ว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก 3 ตัวค่ะ ^^

เปิดงาน

ภาพที่ 1 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18

 

         ภายหลังจากกล่าวเปิดงานโดย อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การทำวิจัยและประสบการณ์การทำงานในสายงานวิชาชีพโดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี (ศิษย์เก่า MC13) Managing Director บริษัท Open-up Production House ในหัวข้อ ‘Smart & Smile กลยุทธ์ผ่านด่านวิจัย’ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดแรงบันดาลใจในการทำวิจัย ต่อด้วยการนำเสนอหัวข้อ ‘การสร้างแบรนด์ทีวีผ่านสื่อใหม่ของ PPTV’ โดยคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา (ศิษย์เก่า MC16) ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ PPTV ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชน (CI) ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้ได้ไอเดียเกี่ยวกับประเด็นวิจัยด้านแบรนด์และสื่อใหม่ และคุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ (ศิษย์เก่า MC8) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บ.นิคอนไทย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ในหัวข้อเรื่อง ‘การสื่อสารแบรนด์เครื่องเสียง Sherman: จุดยืนปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบรนด์ไทย’ เพื่อขยายองค์ความรู้และได้ไอเดียเกี่ยวกับวิจัยทางแบรนด์เพิ่มขึ้น โดยในช่วงท้ายของแต่ละช่วง วิทยากรทั้งสามท่านได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง คณาจารย์และนักศึกษาต่างได้ความรู้พกใส่กระเป๋ากลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากมาย

วิทยากรสามท่าน

ภาพที่ 2 วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 

คุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ (ซ้าย) คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี (กลาง) และคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา (ขวา)

         

          คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อวิจัยโดยแนะแนวทางในภาพรวมเอาไว้ว่า การเลือกหัวข้อวิจัยรวมทั้งการตัดสินใจว่าจะเลือกทำสารนิพนธ์ (IS) หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis) นั้น ให้พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน อาทิ สามารถเชื่อมโยงให้ใกล้เคียงกับงานในสายอาชีพที่กำลังทำอยู่ได้หรือไม่ เพราะจะช่วยให้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ หรืออาจจะเป็นลักษณะหัวข้อวิจัยก่อเกิดจากความสนใจ หรือเกิดจากการอ่านหนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และงานวิจัยที่ผ่าน ๆ มา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ศึกษา ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกทำวิจัยเรื่องใดนั้นขอให้ตระหนักในเรื่องของคุณค่าของงานวิจัยทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ ทั้งนี้วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลก็มาได้จากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมาจากแหล่งข้อมูลไหน ผู้วิจัยต้องแน่ใจว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ และเวลานำมาใช้ก็ต้องมีวิธีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ผู้วิจัยมือใหม่ควรสร้างระบบการจัดแฟ้มข้อมูล (Filing) เพื่อการอ้างอิง (Reference) เพื่อให้เวลาที่นำไปเขียนจะได้รวดเร็วและไม่ตกหล่น สำหรับข้อซักถามที่ว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยในเรื่องที่มีความทันสมัยมาก ๆ คุณสุนันทาแนะนำว่า อาจจะเน้นไปที่หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ หรือ Pocket Book ใหม่ ๆ ที่นักการตลาดเขียน สามารถช่วยให้เห็น Trend ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้

         สำหรับเรื่องของการสร้างแบรนด์ทีวีผ่านสื่อใหม่ของ PPTV คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา เล่าให้ฟังว่า PPTV ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่วางตำแหน่ง (Positioning) ของตัวเองเป็น Premium Brand ทั้งนี้ส่วนงานที่รับผิดชอบจะมุ่งเน้นที่ 2C คือ Channel กับ Content โดย Channel ในที่นี้จะหมายถึง All Platform ซึ่งได้แก่ TV, Website, Mobile และ Social Media (เช่น Facebook, Line) ในส่วนของ Line ก็จะมีสติกเกอร์ Line ที่บอกตัวตนความเป็น PPTV ส่วนในแง่ของการผลิตเนื้อหา (Content) บนสื่อใหม่นั้น PPTV จะทำงานในลักษณะของ Partnership กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันกับ Sanook.com กล่าวคือ PPTV จะแบ่งปัน Content ในเรื่องของข่าวให้แก่ Sanook.com ขณะที่ Sanook.com ก็จะแบ่งปัน content ให้ PPTV ในเรื่องของ Human Interest เป็นต้น

          ด้านคุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ เล่าให้ฟังในส่วนของการสื่อสารแบรนด์เครื่องเสียง Sherman: จุดยืนปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบรนด์ไทยว่า แบรนด์ Sherman ถือเป็นแบรนด์เล็ก ๆ ของคนไทย โดยเป็นธุรกิจ B to C เกี่ยวกับเครื่องเสียง ได้แก่ ลำโพง, DVD, Home Theater, Microphone เป็นต้น บริษัทก่อตั้งมาเกือบ 30 ปี สินค้าต่าง ๆ จะมีการวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น Big C, เดอะมอล์ ฯลฯ และมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ฯลฯ คุณพีรณัฐถามผู้ร่วมฟังการบรรยายว่าเคยเห็นโฆษณาของ Sherman ทางสื่อมวลชนบ้างไหม และเฉลยว่า Sherman เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้โปรโมตผ่านสื่อมวลชน แต่ก็เติบโตและติดตลาดอย่างต่อเนื่อง (รายได้ของแบรนด์ Sherman ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท) ทั้งนี้เพราะแบรนด์ Sherman เน้นที่ตลาดระดับกลาง มีการวางตำแหน่ง (Positioning) ภายใต้สโลแกนที่ว่า คุณภาพ ราคาจับต้องได้ (เครื่องเสียงตัวจริง พลังหนักแน่น) ที่ผ่านมาบริษัทเน้นการโปรโมตแบรนด์ผ่านการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารโดยพนักงานขายเป็นหลัก คุณพีรณัฐกล่าวทิ้งท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยว่า การทำวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์หรือเรื่องต่าง ๆ นั้น สุดท้ายคือ ต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำ และตอบผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนั้นให้ได้ชัดเจน

          ในช่วงก่อนรับประทานอาหารเที่ยง เป็น Session ของการทำ Workshop ‘ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารแบรนด์ Sherman ด้วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) ด้วยตนเองและเรียนรู้ลักษณะข้อมูลที่ได้มาจากวิธีนี้ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการทำสนทนากลุ่มผ่านประสบการณ์ของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการวิจัย โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มให้ร่วมกันวิเคราะห์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค

และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารแบรนด์ Sherman ด้วยวิจัย

 

            ภาคบ่ายเป็นส่วนของ KM ระดมสมอง: ประเด็น ทฤษฎี และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ การสื่อสารการตลาดและหัวข้อวิจัยของตนเอง คณาจารย์แยกย้ายกันลงนั่งประจำกลุ่ม (รวมทั้งหมด 5 กลุ่ม) เพื่อรับฟังแนวความคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำวิจัยแก่นักศึกษา ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 คณาจารย์รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น ทฤษฎี 

และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ การสื่อสารการตลาดกับนักศึกษา

 

          ผลของการระดมสมอง ทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถระบุหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการทำวิจัยในเบื้องต้น ดังนี้

กลุ่ม 1– Brand Personality/ Personal Brand

 • สมพิศ ศรีนาค เรื่อง การสื่อสารการตลาดโดยใช้ New Media กับผู้สูงอายุ
 • สุวลักษณ์ ก้องสมุท เรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์แบรนด์บุคคลผู้ประกาศข่าวช่อง 3
 • อนุชิต ลังสุ่ย เรื่อง การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ซุปไก่สกัดผ่านพรีเซนเตอร์
 • เสฏฐวุฒิ แสงมาก เรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพของแบรนด์ฟิตเนส Fit Junction
 • ชำนาญ พุทธทองศรี เรื่อง กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าวงดนตรี Rock ในประเทศไทย
 • ธันยนันท์ ศักดิ์ผดุงกมล เรื่อง Personal Branding ของช่างแต่งหน้า

 กลุ่ม 2– องค์กร/รายการ/สื่อ

 • ศศิกานต์ กระทุ่มทอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาด Connected TV ของไทยรัฐทีวี
 • วชิราภรณ์ นาสวน เรื่อง การใช้สื่อออนไลน์ของวอยซ์ทีวีในการ Engagement กับผู้บริโภคตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
 • อังคณา เนตรวิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดองค์กร PEA ผ่านช่องทางออนไลน์และการรับรู้ของผู้บริโภค
 • สาวิตรี วิภาวัฒนะ เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Social Mediaกับทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนชั้นม.ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พัชญ์สลัญย์ พิมประดับ เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของนักลงทุนในจังหวัดชลบุรี
 • ณัฐชา เสนาบุตร เรื่อง การสื่อสารการตลาดรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย

 กลุ่ม 3– การท่องเที่ยว

 • สกนธ์ ตระกูลวงศ์บุญมา เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
 • สโรชา ศิริตรัย เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดงานไทยเที่ยวไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัญญภัทร พรหมมาพันธุ์ เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบระบบปฏิบัติการMobile Application ของการจองโรงแรม/ที่พัก
 • กงแก้ว พิพัฒนชัยภูมิ เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 กลุ่ม 4 – แบรนด์สินค้า

 • พรเดือน พิมพ์บอลล์ เรื่อง การศึกษา Content Marketing ผ่านสื่อออนไลน์ของแบรนด์รองเท้ากีฬาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ณฐกร จรูญโรจน์ เรื่อง การรับรู้และการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ Vivo ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • สุภาพร พัฒนะ เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์แบรนด์แหวนเพชรของกลุ่มผู้บริโภค สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
 • สิริศักดิ์ แสงทา เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบรนด์เครื่องสำอางของสาวโรงงานในเขตนวนคร
 • นิธิพัฒน์ ราชแผ่นดิน เรื่อง ปัจจัยด้านโฆษณาชุด How brave we are we ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ Honda HR-V ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 • อนันต์ จันหาวงศ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวรถยนต์

 กลุ่ม 5ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง/อาหาร

 • ฐนิตา ม่วงสีใส เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้รักสัตว์เลี้ยงผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
 • ปัณฑิตา โอภาสโศภณ เรื่อง เนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กของโรงแรมแมวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศิดานุช กิตติเสรีกุล เรื่อง การให้ความหมายปลาแซลมอนของคนไทย นัยยะต่อการสื่อสารการตลาด
 • นิภาพร บุญล้อม เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างแบรนด์มะม่วงดองวรพร

          ทั้งนี้หัวข้อวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาให้มีเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

          อนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาที่ได้พัฒนาหัวข้อการวิจัย อาจารย์ผู้เข้าร่วมค่ายหลายท่าน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านแบรนด์และสื่อใหม่กับนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนกันเองด้วย อาจารย์บางท่าน เช่น ดร.โสภาคฯกับรศ.ดร.สุทธนูฯได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสถิติขั้นสูงกันในช่วงระหว่างรัปประทานอาหาร หรืออาจารย์บางท่าน เช่น ผศ.รัตนาฯ ได้นำประเด็นจากงานวิจัยของตนเองมาปรึกษากับรศ.ดร.สุทธนูฯ ในขณะที่อาจารย์หลายๆท่าน เช่น อาจารย์ทรงพรฯ ได้พูดถึงงานนี้ว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์จริงๆ อาจารย์ได้มีความรู้เรื่องสื่อใหม่เพิ่มเติมจากการฟังการระดมสมอง เป็นต้น

ปิดงาน

ภาพที่ 5 คณาจารย์และนักศึกษา MC18 ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ปิดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)

และวิทยานิพนธ์ (Thesis) หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18

 

**********************

          ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการค่ายวิจัยและการสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และวิทยานิพนธ์ (Thesis) หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 และ Research Lunch Talk ตอนที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย 

ภาพที่ 6 ทีมคณาจารย์ผู้จัดงาน

          ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ….  พบกับตอนต่อไป ในปีการศึกษาหน้า JJJ

          ท้ายสุดและสำคัญทีสุดค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ….  ขอบคุณอีกครั้ง…………..JJJ

 

Advertisements

8 responses »

 1. เป็นโครงการที่ดีนะคะ ช่วยให้คณาจารย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นักศึกษาของเรามีประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจ เอามาระดมสมองๆด้โครงการวิจัยดีๆที่น่าสนใจได้ โครงการดีๆ ถ้าไม่ทำเป็น ISหรือ Thesis อาจารย์ที่สนใจหัวข้อน่าจะเอาไปทำต่อได้นะคะ

  • ขอบคุณสำหรับ Comment อันมีค่ายิ่ง ทางทีมงานจะเก็บข้อมูลของอาจารย์เพื่อนำไปต่อยอดกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ 🙂

 2. หัวข้อที่จัดน่าสนใจ และ เป็นประโยชน์กับทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยค่ะ อยากให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ออกไปมากๆ และขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านด้วยค่ะ

  • ขอบคุณสำหรับ Comment อันมีค่ายิ่ง ทางทีมงานจะเก็บข้อมูลของอาจารย์เพื่อนำไปต่อยอดกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ 🙂 รวมทั้งจะแชร์ออกไปให้มากขึ้นด้วยค่า

 3. ขอบคุณมากค่ะ สรุปประเด็นของวิทยากรได้เต็มๆ แม้ไม่ได้ร่วมงาน แต่เป็นประโยชน์มากค่ะ.

  • ขอบคุณสำหรับ Comment อันมีค่ายิ่ง ทางทีมงานจะเก็บข้อมูลของอาจารย์เพื่อนำไปต่อยอดกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ 🙂

 4. ้ได้ความรู้จากวิทยากรดีมาก จะนำไปปรับใช่้ในการสอนนะคะ

  • หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะสำหรับการจัดครั้งต่อ ๆ ไป ฝากไว้ได้เรื่อย ๆนะคะ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่า 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s