Category Archives: มุมหย่อนความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ Buddy Oriental Riverside นนทบุรี

Standard

เรียบเรียงข้อมูลโดย อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย และ อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         

          กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาสาระที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมุ่งหวังให้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของเรา สามารถนำความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อใหม่และแบรนด์ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานสอนและงานวิจัยในอนาคต….J

          เพิ่งผ่านพ้นกันไปสด ๆ ร้อน ๆ นะคะกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 ในงานนี้นอกจากจะเป็นโครงการที่จัดโดยหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังผนวกเรื่องของ Research Lunch Talk ตอนที่ 2-3 และการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานสอนและงานวิจัย (KM) ของคณาจารย์ เข้ามาในคราวเดียวกัน เรียกได้ว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก 3 ตัวค่ะ ^^

เปิดงาน

ภาพที่ 1 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18

 

         ภายหลังจากกล่าวเปิดงานโดย อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การทำวิจัยและประสบการณ์การทำงานในสายงานวิชาชีพโดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี (ศิษย์เก่า MC13) Managing Director บริษัท Open-up Production House ในหัวข้อ ‘Smart & Smile กลยุทธ์ผ่านด่านวิจัย’ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดแรงบันดาลใจในการทำวิจัย ต่อด้วยการนำเสนอหัวข้อ ‘การสร้างแบรนด์ทีวีผ่านสื่อใหม่ของ PPTV’ โดยคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา (ศิษย์เก่า MC16) ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ PPTV ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชน (CI) ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้ได้ไอเดียเกี่ยวกับประเด็นวิจัยด้านแบรนด์และสื่อใหม่ และคุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ (ศิษย์เก่า MC8) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บ.นิคอนไทย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ในหัวข้อเรื่อง ‘การสื่อสารแบรนด์เครื่องเสียง Sherman: จุดยืนปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบรนด์ไทย’ เพื่อขยายองค์ความรู้และได้ไอเดียเกี่ยวกับวิจัยทางแบรนด์เพิ่มขึ้น โดยในช่วงท้ายของแต่ละช่วง วิทยากรทั้งสามท่านได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง คณาจารย์และนักศึกษาต่างได้ความรู้พกใส่กระเป๋ากลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากมาย

วิทยากรสามท่าน

ภาพที่ 2 วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 

คุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ (ซ้าย) คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี (กลาง) และคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา (ขวา)

         

          คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อวิจัยโดยแนะแนวทางในภาพรวมเอาไว้ว่า การเลือกหัวข้อวิจัยรวมทั้งการตัดสินใจว่าจะเลือกทำสารนิพนธ์ (IS) หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis) นั้น ให้พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน อาทิ สามารถเชื่อมโยงให้ใกล้เคียงกับงานในสายอาชีพที่กำลังทำอยู่ได้หรือไม่ เพราะจะช่วยให้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ หรืออาจจะเป็นลักษณะหัวข้อวิจัยก่อเกิดจากความสนใจ หรือเกิดจากการอ่านหนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และงานวิจัยที่ผ่าน ๆ มา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ศึกษา ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกทำวิจัยเรื่องใดนั้นขอให้ตระหนักในเรื่องของคุณค่าของงานวิจัยทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ ทั้งนี้วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลก็มาได้จากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมาจากแหล่งข้อมูลไหน ผู้วิจัยต้องแน่ใจว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ และเวลานำมาใช้ก็ต้องมีวิธีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ผู้วิจัยมือใหม่ควรสร้างระบบการจัดแฟ้มข้อมูล (Filing) เพื่อการอ้างอิง (Reference) เพื่อให้เวลาที่นำไปเขียนจะได้รวดเร็วและไม่ตกหล่น สำหรับข้อซักถามที่ว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยในเรื่องที่มีความทันสมัยมาก ๆ คุณสุนันทาแนะนำว่า อาจจะเน้นไปที่หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ หรือ Pocket Book ใหม่ ๆ ที่นักการตลาดเขียน สามารถช่วยให้เห็น Trend ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้

         สำหรับเรื่องของการสร้างแบรนด์ทีวีผ่านสื่อใหม่ของ PPTV คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา เล่าให้ฟังว่า PPTV ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่วางตำแหน่ง (Positioning) ของตัวเองเป็น Premium Brand ทั้งนี้ส่วนงานที่รับผิดชอบจะมุ่งเน้นที่ 2C คือ Channel กับ Content โดย Channel ในที่นี้จะหมายถึง All Platform ซึ่งได้แก่ TV, Website, Mobile และ Social Media (เช่น Facebook, Line) ในส่วนของ Line ก็จะมีสติกเกอร์ Line ที่บอกตัวตนความเป็น PPTV ส่วนในแง่ของการผลิตเนื้อหา (Content) บนสื่อใหม่นั้น PPTV จะทำงานในลักษณะของ Partnership กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันกับ Sanook.com กล่าวคือ PPTV จะแบ่งปัน Content ในเรื่องของข่าวให้แก่ Sanook.com ขณะที่ Sanook.com ก็จะแบ่งปัน content ให้ PPTV ในเรื่องของ Human Interest เป็นต้น

          ด้านคุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ เล่าให้ฟังในส่วนของการสื่อสารแบรนด์เครื่องเสียง Sherman: จุดยืนปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบรนด์ไทยว่า แบรนด์ Sherman ถือเป็นแบรนด์เล็ก ๆ ของคนไทย โดยเป็นธุรกิจ B to C เกี่ยวกับเครื่องเสียง ได้แก่ ลำโพง, DVD, Home Theater, Microphone เป็นต้น บริษัทก่อตั้งมาเกือบ 30 ปี สินค้าต่าง ๆ จะมีการวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น Big C, เดอะมอล์ ฯลฯ และมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ฯลฯ คุณพีรณัฐถามผู้ร่วมฟังการบรรยายว่าเคยเห็นโฆษณาของ Sherman ทางสื่อมวลชนบ้างไหม และเฉลยว่า Sherman เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้โปรโมตผ่านสื่อมวลชน แต่ก็เติบโตและติดตลาดอย่างต่อเนื่อง (รายได้ของแบรนด์ Sherman ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท) ทั้งนี้เพราะแบรนด์ Sherman เน้นที่ตลาดระดับกลาง มีการวางตำแหน่ง (Positioning) ภายใต้สโลแกนที่ว่า คุณภาพ ราคาจับต้องได้ (เครื่องเสียงตัวจริง พลังหนักแน่น) ที่ผ่านมาบริษัทเน้นการโปรโมตแบรนด์ผ่านการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารโดยพนักงานขายเป็นหลัก คุณพีรณัฐกล่าวทิ้งท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยว่า การทำวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์หรือเรื่องต่าง ๆ นั้น สุดท้ายคือ ต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำ และตอบผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนั้นให้ได้ชัดเจน

          ในช่วงก่อนรับประทานอาหารเที่ยง เป็น Session ของการทำ Workshop ‘ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารแบรนด์ Sherman ด้วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) ด้วยตนเองและเรียนรู้ลักษณะข้อมูลที่ได้มาจากวิธีนี้ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการทำสนทนากลุ่มผ่านประสบการณ์ของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการวิจัย โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มให้ร่วมกันวิเคราะห์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค

และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารแบรนด์ Sherman ด้วยวิจัย

 

            ภาคบ่ายเป็นส่วนของ KM ระดมสมอง: ประเด็น ทฤษฎี และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ การสื่อสารการตลาดและหัวข้อวิจัยของตนเอง คณาจารย์แยกย้ายกันลงนั่งประจำกลุ่ม (รวมทั้งหมด 5 กลุ่ม) เพื่อรับฟังแนวความคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำวิจัยแก่นักศึกษา ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 คณาจารย์รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น ทฤษฎี 

และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ การสื่อสารการตลาดกับนักศึกษา

 

          ผลของการระดมสมอง ทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถระบุหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการทำวิจัยในเบื้องต้น ดังนี้

กลุ่ม 1– Brand Personality/ Personal Brand

 • สมพิศ ศรีนาค เรื่อง การสื่อสารการตลาดโดยใช้ New Media กับผู้สูงอายุ
 • สุวลักษณ์ ก้องสมุท เรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์แบรนด์บุคคลผู้ประกาศข่าวช่อง 3
 • อนุชิต ลังสุ่ย เรื่อง การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ซุปไก่สกัดผ่านพรีเซนเตอร์
 • เสฏฐวุฒิ แสงมาก เรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพของแบรนด์ฟิตเนส Fit Junction
 • ชำนาญ พุทธทองศรี เรื่อง กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าวงดนตรี Rock ในประเทศไทย
 • ธันยนันท์ ศักดิ์ผดุงกมล เรื่อง Personal Branding ของช่างแต่งหน้า

 กลุ่ม 2– องค์กร/รายการ/สื่อ

 • ศศิกานต์ กระทุ่มทอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาด Connected TV ของไทยรัฐทีวี
 • วชิราภรณ์ นาสวน เรื่อง การใช้สื่อออนไลน์ของวอยซ์ทีวีในการ Engagement กับผู้บริโภคตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
 • อังคณา เนตรวิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดองค์กร PEA ผ่านช่องทางออนไลน์และการรับรู้ของผู้บริโภค
 • สาวิตรี วิภาวัฒนะ เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Social Mediaกับทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนชั้นม.ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พัชญ์สลัญย์ พิมประดับ เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของนักลงทุนในจังหวัดชลบุรี
 • ณัฐชา เสนาบุตร เรื่อง การสื่อสารการตลาดรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย

 กลุ่ม 3– การท่องเที่ยว

 • สกนธ์ ตระกูลวงศ์บุญมา เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
 • สโรชา ศิริตรัย เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดงานไทยเที่ยวไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัญญภัทร พรหมมาพันธุ์ เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบระบบปฏิบัติการMobile Application ของการจองโรงแรม/ที่พัก
 • กงแก้ว พิพัฒนชัยภูมิ เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 กลุ่ม 4 – แบรนด์สินค้า

 • พรเดือน พิมพ์บอลล์ เรื่อง การศึกษา Content Marketing ผ่านสื่อออนไลน์ของแบรนด์รองเท้ากีฬาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ณฐกร จรูญโรจน์ เรื่อง การรับรู้และการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ Vivo ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • สุภาพร พัฒนะ เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์แบรนด์แหวนเพชรของกลุ่มผู้บริโภค สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
 • สิริศักดิ์ แสงทา เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบรนด์เครื่องสำอางของสาวโรงงานในเขตนวนคร
 • นิธิพัฒน์ ราชแผ่นดิน เรื่อง ปัจจัยด้านโฆษณาชุด How brave we are we ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ Honda HR-V ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 • อนันต์ จันหาวงศ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวรถยนต์

 กลุ่ม 5ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง/อาหาร

 • ฐนิตา ม่วงสีใส เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้รักสัตว์เลี้ยงผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
 • ปัณฑิตา โอภาสโศภณ เรื่อง เนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กของโรงแรมแมวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศิดานุช กิตติเสรีกุล เรื่อง การให้ความหมายปลาแซลมอนของคนไทย นัยยะต่อการสื่อสารการตลาด
 • นิภาพร บุญล้อม เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างแบรนด์มะม่วงดองวรพร

          ทั้งนี้หัวข้อวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาให้มีเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

          อนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาที่ได้พัฒนาหัวข้อการวิจัย อาจารย์ผู้เข้าร่วมค่ายหลายท่าน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านแบรนด์และสื่อใหม่กับนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนกันเองด้วย อาจารย์บางท่าน เช่น ดร.โสภาคฯกับรศ.ดร.สุทธนูฯได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสถิติขั้นสูงกันในช่วงระหว่างรัปประทานอาหาร หรืออาจารย์บางท่าน เช่น ผศ.รัตนาฯ ได้นำประเด็นจากงานวิจัยของตนเองมาปรึกษากับรศ.ดร.สุทธนูฯ ในขณะที่อาจารย์หลายๆท่าน เช่น อาจารย์ทรงพรฯ ได้พูดถึงงานนี้ว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์จริงๆ อาจารย์ได้มีความรู้เรื่องสื่อใหม่เพิ่มเติมจากการฟังการระดมสมอง เป็นต้น

ปิดงาน

ภาพที่ 5 คณาจารย์และนักศึกษา MC18 ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ปิดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)

และวิทยานิพนธ์ (Thesis) หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18

 

**********************

          ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการค่ายวิจัยและการสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และวิทยานิพนธ์ (Thesis) หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 และ Research Lunch Talk ตอนที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย 

ภาพที่ 6 ทีมคณาจารย์ผู้จัดงาน

          ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ….  พบกับตอนต่อไป ในปีการศึกษาหน้า JJJ

          ท้ายสุดและสำคัญทีสุดค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ….  ขอบคุณอีกครั้ง…………..JJJ

 

Advertisements

ม.หอการค้าไทยเผยผลการวิจัย PR ใช้ 9 กลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

Standard

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดผลวิจัย นางสาวกัญญารัตน์ อยู่ประเสริฐ    นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกนักประชาสัมพันธ์ในไทยที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ พบว่า  ปัจจุบันการทำงานประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวด้านการนำเสนอเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์  โดยนักประชาสัมพันธ์รู้จักปรับสภาพเนื้อหาที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือต่างทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์  โดยนักประชาสัมพันธ์รู้จักปรับสภาพเนื้อหาที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บล็อก เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเครื่องมือใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และองค์กรจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม มีการกระตุ้นให้เกิดมีการปฏิสัมพันธ์ รวมถึงสามารถสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนั้น ๆ เพื่อนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี

1.กลยุทธ์การผสมผสาน คือการนำสื่อเก่า และสื่อใหม่มาประยุกต์ใช้ด้วยกันเพื่อให้เหมาะกับความสนใจและการใช้สื่อของสื่อแต่ละสาย

2.กลยุทธ์ใส่ใจต่อเหตุการณ์สำคัญ คือ การที่นักประชาสัมพันธ์นำข่าวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมานำเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ในกรณีมีเหตุการณ์สำคัญ แปลก ใหม่ ใหญ่ดัง

3.กลยุทธ์การใช้ผู้มีชื่อเสียง คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ใช้ผู้มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาสร้างกระแสในสังคมออนไลน์

4.กลยุทธ์การเคลื่อนไหวให้เป็นข่าว คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์สร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย ทำกิจกรรมหรือแสดงความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

5.กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม คือ กลยุทธิ์ที่นักประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนด้วยวิธีการนำเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสังคม และส่งผลทางด้านอารมณ์ จนนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

6.กลยุทธ์การดึงดูดใจ คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ ใช้ในการสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชนโดยเน้นวิธีการดึงดูดด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เป็นการให้ประโยชน์ด้านปัจจัย 4 เช่น การให้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่น การให้ความรู้สึกคุ้มค่า เพื่อเรียกความสนใจ หรือการให้ความร่วมมือจากสื่อในการทำกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

7.กลยุทธ์การลำดับความสัมพันธ์ คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์เรียงลำดับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสื่อมวลชน หรือแบ่งระดับความสนิทสนามระหว่างตนเองกับสื่อมวลชนเพื่อตัดสินใจเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

8.กลยุทธ์การสร้างความเป็นส่วนตัว คือกลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความเป็นส่วนตัวกับสื่อมวลชนในการติดต่อสื่อสาร โดยคำนึงถึงสื่อแต่ละสื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องานของตนเองมากที่สุด โดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้

9.กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจง คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์เจาะจงเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้ง 4 ตัว คือ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และไลน์ จำแนกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์

นางสาวกัญญารัตน์ กล่าวว่า “จากผลการวิจัย พบว่า นักประชาสัมพันธ์มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการนําสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า แม้ว่าสื่อใหม่จะไม่มีบทบาทมากเท่าสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ แต่ก็เป็นสื่อที่ขาดไม่ได้”

ทั้งนี้ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า “เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เคยทำวิจัยในเรื่องใกล้เคียงกัน แต่ผลการวิจัยครั้งนั้นพบว่า นักประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ใช้สื่อออนไลน์และไม่ค่อยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ และไม่พบกลยุทธ์ที่ซับซ้อนใดๆในงานประชาสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์เก่งขึ้น แวดวงอาชีพประชาสัมพันธ์มีสีสันมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทำให้เกิดกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่อย่างหลากหลาย”

ดร. สุทธนิภา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับสื่อมวลชนกันอย่าง แพร่หลาย โดยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการขององค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักประชาสัมพันธ์ไทย ที่มีการทำประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร และสร้างความประทับใจให้กับสื่อมวลชนในระยะยาว

“ถ้าเราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เต็มศักยภาพของมัน เราจะเห็นว่า มันมีประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์มหาศาล ไม่เฉพาะงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ อาทิ ใครใช้เฟซบุ๊กเป็น เรียกได้ว่า เราแทบจะรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายได้เลย เราจะรู้ว่าเขาชอบทำอะไร ไม่ชอบทำอะไร รู้ว่าชอบไปไหน เช็คอินที่ไหนบ้าง ไม่ชอบอะไร ข้อมูลพวกนี้สามารถใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์หรือใช้ในการจัดงานเก๋ๆของประชาสัมพันธ์ได้เลย นอกจากนี้ยังใช้ในการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เห็นได้ทันทีว่าเขาชอบหรือไม่ชอบงานของเราจากการกดไลค์และแชร์” ดร. สุทธนิภา กล่าวทิ้งท้าย

อ่านได้ที่ : – See more at: http://www.newsplus.co.th/93128#sthash.YbXgOWVL.KvPdB9iy.dpuf

ออฟเซิร์ฟ…อุ๊ปส์เซิร์ฟ…ประมูล 4G โต้รุ่ง เฉียด 30 ชั่วโมง

Standard

ออฟเซิร์ฟโดย ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

           048A2580

เห็นกำหนดการประมูล 4 G ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อพุธที่ผ่านมา (11 พ.ย.58)  ระบุว่าเริ่มเคาะกันรอบแรกตอน 10.00น.  เลยอยากแวะไปสังเกตการณ์ร่วมประวัติศาสตร์ในสถานที่จริงสักหน่อย  หลังติดต่อเพื่อนนักข่าวได้ว่า  ลงทะเบียนเข้างานได้  งั้นโผล่ไปสักหน่อยละกัน…

ยังไม่ทันจะก้าวเข้าตึก  ก็ต้องตะลึงกับกองทัพนักข่าวที่ล้นห้องออกมาภายนอก  ทั้งหนังสือพิมพ์  ทีวี  วิทยุ  สำนักข่าว  สื่อออนไลน์ต่างๆ  หลายสื่อที่เกิดใหม่เพราะมีทีวีดิจิทัลนี่แหละ  ได้เดินสวนกับศิษย์เก่าที่มาเป็นเหยี่ยวข่าวอยู่ 4 คน  ทุกคนดูเป็นผู้ใหญ่  เอางานเอาการ  คงด้วยหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่ทำให้มีการปรับตัว  บางคนได้รายงานสดแต่งหน้าซะเปรี้ยวจี๊ดๆ

การประมูลแต่ละรอบจะมีการประมวลผลขึ้นจอสดๆทุกๆ 20นาที  สื่อหลายค่ายจึงส่งนักข่าวมาเกาะติดสถานการณ์มากกว่า 1 คน  เพราะมีสื่อในมือมากกว่าหนึ่งอย่าง  จึงต้องทั้งเขียนข่าวส่งโรงพิมพ์เพื่อปิดหน้า  รีไรท์ขึ้นเว็บ  ทวิตข่าว  ถ่ายทอดสดบ้าง  เพื่อให้ทันสถานการณ์

คุยกับเพื่อนนักข่าวได้ความว่า  ทุกรอบการเคาะประมูลจะต้องทวีตข่าวผ่านทวิตเตอร์เพื่ออัพเดทสดๆ  และเขียนสรุปความคืบหน้าขึ้นเว็บไซต์เป็นช่วงๆ  นอกจากนี้  ในส่วนที่ต้องส่งโรงพิมพ์ปิดหน้าก็จะต้องส่งข่าวให้ทันรอบดึกที่สุดคือ ตี 1 สำหรับขึ้นแท่นให้ทันวางขายกรอบกทม.  ก็จะต้องเขียนโครงข่าวเตรียมรอไว้ก่อนเพื่อใส่ตัวเลขที่สรุปแล้วอีกครั้ง

ช่วงเย็นวันนั้น  วงใน(ไม่รู้วงไหน  ฮ่าๆๆ) บอกว่า  ถ้าจน 21.00 น.ยังไม่ยุติอาจจะต้องยาวต่อจน 24.00น.  แต่และแล้ว…จนเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังไม่มีวี่แววจะจบ  วงใน(ไม่รู้วงไหน(อีกแล้ว)  ฮ่าๆๆ ปวดใจ) แจ้งว่า  ยิงยาวครับ  ไม่ชนะไม่เลิก  นักข่าวในห้องส่งเสียงดังฮือฮาอยู่พักสั้นๆเพราะข่าวที่เขียนเตรียมไว้ต้องเปลี่ยนหัวใหม่เพื่อส่งโรงพิมพ์

IMG_8260

ยิ่งเริ่มดึก  ยิ่งมีให้ลุ้นทุก 20 นาที  มีการส่งเสียงเชียร์ช่วยกันนับถอยหลังตามวินาทีที่จะครบเวลา  5  4  3  2  1  จากจอรอบห้องราวกับลุ้นหวยเลขท้ายรายงวด  เดาเอาเองว่า  คงไม่ใช่แค่หวังให้รัฐได้รายได้มากๆจากการประมูลอย่างเดียวหรอก  แต่รวมไปถึงการช่วยภาวนาให้เคาะๆกันให้จบสักที  เสียงเฮๆๆ โห่วววววๆๆๆ จึงดังมาเป็นระยะ….

1447330279210

สิ้นเสียงลุ้นเมื่อเห็นตัวเลขแล้วว่ายังต้อง “ไปต่อ”  นักข่าวทุกค่ายก็หันกลับเข้าประจำการรบในองศาพิกัดเดิมต่อ  บ้างก็ก้มหน้าก้มตารีบพิมพ์ข่าว  บ้างก็รีบโทรส่งข้อมูล  ซึ่งในขั้นตอนนี้ทั้งกดดันที่แข่งกับเวลา  อีกทั้งยังต้องตรวจสอบตัวเลขและข้อมูลจากจอให้ถูกถ้วน  อันเป็นหัวใจการทำงานที่ต้องมาพร้อมความสดใหม่ของข่าวอีกด้วย  เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนโต้รุ่ง  สว่างคาตา…

มองไปรอบๆ ในยามใกล้รุ่งอรุณของเช้าวันใหม่  เพื่อนพี่น้องนักข่าวร่วมห้องที่ประจำการมาต่อเนื่องเกือบน็อกรอบ 24  ชม. เริ่มส่งผลให้สภาพร่างแสนโทรมและสมองเบลอ  บ้างก็เอนกายพิงฝา  บ้างก็ลงงีบกับเก้าอี้ที่นั่งพิมพ์ข่าวอยู่เมื่อกี้  บ้างก็ลงนอนเหยียดยาวกับพื้นพรมด้านล่าง  บ้างก็หลบเอนหลังซุกข้างเวที  เพื่อรอสแตนบายรายงานตัวเลขในรอบอีก 20 นาทีถัดไปด้วยภาระความรับผิดชอบ

IMG_8273

ที่หน้าตึกตอน 06.00น.  เด็กส่งหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขี่มอเตอร์ไซต์มาร่อนสิ่งพิมพ์ที่เราเพิ่งเห็นต้นฉบับสดๆเมื่อกี้ที่ส่งกันตอนตี 1  ห๊า!  นี่มันกลายเป็นฉบับที่จับต้องได้แล้วหรือนี่!!

การเคาะข้ามวันข้ามคืนมาสิ้นสุดเอาเมื่อ 19.05น.ของวันพฤหัสฯ (12 พ.ย. 58)  รวมเวลาเกือบ 30 ชั่วโมง  หลังสิ้นสุดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของกสทช.  ไม่เกิน 45นาที  ทุกค่ายเคลียร์ร่างรีบกลับกัน  ห้องว่างโล่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ทุกคนคงถวิลที่นอน  หมอน  มุ้งกันสุดใจ…

เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง… หยิบกำหนดการขึ้นมาดูอีกครั้ง… อ้อ…เราลืมสังเกตไปสินะว่า  เค้าหมายเหตุเอาไว้แล้วในตอนท้ายว่า  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม…….คร่อกกก…Zzzz

IMG_8316

การจัดการความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์: Brush up งานวิจัยใน Research Lunch Talk กับ รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์

Standard
แบ่งปันโดย อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ…กับการแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ โดยความรู้ในครั้งนี้ ได้มาจากเวที Research Lunch Talk จัดโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน (AMSAR) สำหรับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม และวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา……..ที่สำคัญ…อิ่มจัง ตังอยู่ครบ สมองแล่นฝุด ๆ อีกด้วย เพราะมีมื้อเที่ยงจากทีมงาน AMSAR จัดหนักไว้คอยบริการ!! ^^

วันที่ 19 มีนาคม เวลา 11.30-13.30 น. ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์

research lunch talk1

รศ.ดร.สุทธนู ได้นำตัวอย่างงานวิจัยที่มีแง่มุมที่น่าสนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ฯเหมือนเช่นเคย ท่านเริ่มต้นพูดคุยในเรื่องของการตั้งชื่องานวิจัยและความสัมพันธ์กับส่วนประกอบอื่น ๆในงานวิจัย รศ.ดร.สุทธนู เน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก งานวิจัยตัวอย่างที่นำมาพูดคุยมีข้อผิดพลาดเรื่องนี้ชัดเจน เช่น ชื่อเรื่องระบุตอนท้ายว่า ‘…..ศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร’ แต่กลับพบว่าในวัตถุประสงค์การวิจัยและส่วนอื่น ๆ กลับใช้คำว่า ‘องค์กรไม่ค้ากำไร’ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่ามาก

 
จุดต่อมาที่พบข้อผิดพลาดชัดเจน คือเรื่องจำนวนข้อของวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่ามีถึง 11 ข้อ จากการตรวจสอบดูจะพบว่า วัตถุประสงค์แต่ละข้อมีความยาวหลายบรรทัด วัตถุประสงค์บางข้อมีรายละเอียดยาวเป็นย่อหน้า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า มีความไม่กระชับและคลุมเครือในเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นอย่างมาก

 
ประเด็นต่อไปคือเรื่องของหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) และการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยชิ้นที่นำมาพูดคุยกันนี้ระบุว่า มีการส่งแบบสอบถามไปที่โรงเรียนในกทม. โดยกำหนดโรงเรียนละ 8 ชุด (แจกให้กับครู ป.1-ป.6 ผู้บริหารกับรองผู้บริหาร) จึงเกิดข้อคำถามว่า กลุ่มตัวอย่างที่กำหนดนี้มีความเป็น Key Performance มากน้อยเพียงใด รศ.ดร.สุทธนู ให้คำแนะนำในเรื่องนี้ว่า การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ควรต้องดูที่บทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของบุคคลในสายงานนั้น ๆ เขาเป็นตัวแทนได้จริงหรือไม่ งานวิจัยชิ้นนี้ควรกำหนดตัวอย่างเป็นผู้บริหาร กรรมการการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ และกำหนดให้การกระจายแบบสอบถามไปที่โรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ตามสัดส่วนประชากรโรงเรียนในสังกัด กทม. น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า ทั้งนี้รศ.ดร.สุทธนู กล่าวเสริมว่าจำนวนตัวอย่างไม่มีเกณฑ์ที่กำหนดตายตัวว่าต้องเท่าใด เพราะยังขึ้นอยู่กับเรื่องของปัจจัยความขาดแคลนของบุคลากรในประเด็นนั้น ๆ อีกด้วย เช่น บุคลากรด้านการแพทย์ที่รักษาโรคร้ายแรงอาจมีอยู่น้อยมาก อาจหาตัวอย่างได้เพียงแค่ 3 คน รศ.ดร.สุทธนู ยังใช้คำว่า ‘อ่านชื่อแล้ว ใช่เลยหรือเปล่า’ เป็นเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่าง

 
ส่วนประเด็นเรื่องการวางโครงเรื่อง (Organize) และการออกแบบงานวิจัย (Research Design) ก็มีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของความสอดคล้องสัมพันธ์กันของชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ดี ในช่วงท้ายของแต่ละบท ควรแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงไปยังบทต่อไป ในขณะที่แต่ละบทอาจเริ่มต้นด้วยคำถามวิจัยเป็นตัวนำ เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยเห็นความชัดเจนของเนื้อหาในแต่ละบท เป็นต้น

 
ในช่วงท้ายของ Research Lunch Talk ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และรศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรในเรื่องของ Grounded Theory, Field Theory และโปรแกรม เช่น AMOS, LISREL และ MPLUS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ขณะที่อาจารย์ทรงพร ศรีช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารมวลชน ได้ขอให้วิทยากรแนะนำตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถใช้เป็นต้นแบบหรือเห็นวิธีการวิจัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับใช้ในอนาคต รศ.ดร.สุทธนู ได้แนะนำให้คณาจารย์ไปดาวโหลดคลิป ‘บ้านสามหลัง ในรัฐสภา’ (20 ตุลาคม 2543) ท่านกล่าวว่า แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่รายงานการวิจัย แต่เป็นการอภิปรายในสภาฯ ที่มีการอ้างอิงหลักฐานอย่างแน่นหนา รอบคอบ รอบด้าน ได้ดีมากที่สุดในทัศนะของท่าน

 
ด้าน อาจารย์ ดร.กันยิกา ชอว์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน สอบถามวิทยากรว่า ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) จากผู้เชียวชาญแล้วว่าสามารถนำไปใช้ได้ แต่กลับพบว่าเมื่อมีการเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว มีข้อผิดพลาดมากในบางข้อ ควรต้องแก้ไขอย่างไร รศ.ดร.สุทธนู แนะนำว่า ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยควรมีการใช้สถิติ Analyze -> Frequency แล้วดูว่ามีค่า missing มากหรือไม่ ซึ่งถ้ามากแนะนำให้ กำหนดค่า missing เป็น 9 หรืออาจให้ใช้วิธีหาค่ากลางในข้อคำถามนั้น แทนค่า missing เป็นต้น ส่วน ผศ.จิรมน สังข์ชัย ได้สอบถามวิทยากรในประเด็นเรื่อง Peer review ว่า หาก Readers ของงานวิจัยให้แก้ไขงานในบางจุด แต่จุดนั้นปรับแก้ไม่ได้ ก็ให้นักวิจัยชี้แจงกลับโดยอธิบายถึงเหตุผลว่าปรับแก้ไม่ได้เพราะอะไร ทั้งนี้เหตุผลของผู้วิจัยจะทำให้ Readers มีความเข้าใจในจุดต่าง ๆ เหล่านั้นดียิ่งขึ้น กล่าวคือ ไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่ Readers ได้มีการ Comment มาจะต้องแก้ไขทุกจุด ขึ้นอยู่กับเหตุผลของผู้ทำวิจัยเป็นหลัก

วันที่ 26 มีนาคม เวลา 11.30-13.30 น. ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์

research lunch talk2

ในครั้งนี้ รศ.ดร.สุทธนู ได้นำกรณีศึกษาอีกชิ้นหนึ่งมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ นั่นคือเรื่องของ งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีข้อผิดพลาดจำนวนมาก จนมีข้อสงสัยว่า ผ่านกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มาได้อย่างไร และได้วุฒิปริญญาเอกมาได้อย่างไร) การอภิปรายเริ่มตั้งแต่หน้า Abstract ไล่ไปจนถึงบทสุดท้ายของงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดจำนวนนับไม่ถ้วน ได้แก่

 
– สามารถจับเท็จเรื่องจำนวนตัวอย่างที่มีการ Make up ขึ้นมา
– พบการใช้คำผิดว่า Depth Interview ซึ่งที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า In-Depth Interview (การสัมภาษณ์เชิงลึก) หรือการใช้คำผิดว่า Purposes ที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า Objectives
– สารบัญ คำว่า หน้า หายไป
– คำว่า งานวิจัยพบว่า เป็นการใช้วลีที่ผิด ที่ถูกต้องควรใช้วลีที่ว่า ผู้วิจัยพบว่า
– เวลาเขียนค่าเฉลี่ยในบทคัดย่อ ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ทางสถิติ ควรเขียนให้กระชับ อ่านแล้วไม่สับสน เพราะสัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถดูได้ภายในเล่ม
– การคัดลอกเนื้อความใด ๆ มาจากที่อื่น ควรมีการอ้างอิง (เมืองไทยยังมีข้อจำกัดในการตรวจสอบเรื่อง Plagiarism หรือการขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์)
– คำถามวิจัย กับวัตถุประสงค์การวิจัยไม่สอดคล้องกัน
– คำถามวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ แต่ผลการวิจัยกลับเป็นเชิงปริมาณ สะท้อนให้เห็นว่า Research Design ผิด
– การเขียนเชิงอรรถผิด
– พบการใช้คำผิดว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
– การศึกษา SWOT มักใช้ในแผนกลยุทธ์ และต้องเป็นเรื่องของบุคคลในองค์กร ไม่ใช่ใช้คำนี้กับการศึกษากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
– ในบทที่ว่าด้วยผลการวิจัย ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ทางสถิติแล้ว
– ควรลดตารางที่มีจำนวนมากเกินไป อะไรรวบได้ควรรวบ
– งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกชิ้นนี้เป็นการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยว แต่กลุ่มตัวอย่างที่ได้มา กลับเป็นเกษตรกรเกือบทั้งหมด แล้วจะตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างไร เกษตรกรไม่ใช่ Key Performance ฯลฯ

 

ในประเด็นเหล่านี้ ท่านให้ข้อเสนอแนะว่า ที่จริงแม้ว่าจะอนุมัติปริญญาไปแล้ว ทางที่ถูกต้องคือ ผู้ทำวิจัยควรจะแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลกับทางห้องสมุด เพื่อขอแก้เล่มให้ถูกต้อง
รศ.ดร.สุทธนู แนะนำเรื่องการใช้ภาษาในงานวิจัย เนื่องจากคณาจารย์บางท่านได้มีการสอบถาม เช่น
– สามารถใช้คำวลีที่ว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ หรือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ถือว่าไม่ผิดทั้งคู่
– สามารถใช้คำว่า ค่าร้อยละ หรือ ร้อยละ ก็ได้ แต่คำหลังกระชับกว่า

 
ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน ขอให้วิทยากรช่วยแนะนำเรื่องขนาดของจำนวนคนในการทำ Focus Group ว่ามีปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอ รศ.ดร.สุทธนู ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องพิจารณาว่าเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบใดบ้าง Stakeholder ทั้งหมดมีใครบ้าง ตัวอย่างเช่น เรื่องสมาคมเหล็กกล้า ก็ควรต้องมีเจ้าของกิจการ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ อาจมี Focus group เฉพาะเจ้าของกิจการก่อน ต่อไปค่อยทำ Focus group เฉพาะวิศวกร และ Focus group เฉพาะสถาปนิก ส่วนครั้งสุดท้ายให้ Ranking ประเด็นจากทุกกลุ่ม เรียงลำดับความสำคัญมากไปน้อย แล้วเอาทุกกลุ่มมารวมกัน จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและรอบด้าน อาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แบ่งปันเรื่องของการทำ Focus group เอาไว้ว่า ขณะที่อาจารย์กำลังทำวิจัยเรื่องชายรักชายในละครไทย Supervisor เคยแนะนำว่า ให้ทำ Focus group ไปเรื่อย ๆ จนพบว่าครั้งไหนข้อมูลเริ่มซ้ำ จึงหยุด ฯลฯ

 

ยังมีเนื้อหาอีกมากที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัย บางเรื่องเป็นในแง่ของสถิติขั้นสูง ดังนั้นหากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถทิ้งคำถามไว้ในช่อง Comment ท้ายบทความนี้นะคะ ทางทีม KM จะประสานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำตอบมาให้อย่างสุดความสามารถค่ะ

ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ ภาค BRUSH UP งานวิจัยใน Research Lunch Talk กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู ศรีไสย์ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ…….. จนกว่าจะพบกันใหม่……… 🙂

ท้ายสุดและสำคัญทีสุดเช่นเดิมค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใด รบกวนแจ้งมาเพื่อปรับแก้เนื้อนี้ได้ทุกเมื่อค่า… ขอบคุณอีกครั้ง..… ด้วยรักจากใจ KM Team

 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ ภาค ‘ค่ายเจ้าพระยา’ 28 ก.พ.58

Standard

รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย.. อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาสาระที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งหวังให้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของเรา สามารถนำความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อใหม่และแบรนด์ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานสอนและงานวิจัยในอนาคต….

ในตอนนี้เป็นตอนสืบเนื่องจากการอบรมและสัมมนาเรื่อง “Digital Media and Brand: Back to The Basic” ที่คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้นให้กับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ เรายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของสื่อใหม่และแบรนด์เช่นเดิม แต่เน้นที่เรื่องของการวิจัยค่า….

คณะกรรมการ KM ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ‘ค่ายเจ้าพระยา’ ของนักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด ณ Buddy Oriental Riverside Hotel ปากเกร็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา….

โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ช่วง KM ระดมสมอง: ประเด็น ทฤษฎี และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ และการสื่อสารการตลาด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ มาเป็น Moderator ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ในการประชุมครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมจะเป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้ว ยังมีคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์อีกเป็นจำนวนมาก) ซึ่งผู้เข้าร่วมฯ นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการวิจัยอย่างเข้มข้นแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสนุกสนาน….

สำหรับท่านที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมงานได้ในวันดังกล่าวหรือเข้าร่วมแต่ต้องการทบทวนความรู้ ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ เพราะทีมงาน KM ได้สรุปความรู้มาให้กับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสนี้

 

all students

ภาพที่ 1 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 17 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ช่วงที่ 1 การบรรยายเรื่อง ส่วนประกอบของการวิจัยที่มีคุณภาพ

รศ.ดร.สุทธนู อธิบายว่า งานวิจัยที่ดีไม่ว่าจะเป็นการวิจัยด้านสื่อใหม่ แบรนด์ หรือการสื่อสารการตลาด ต้องประกอบด้วย 1.ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย ที่สอดคล้องกัน 2.มีกรอบการวิจัย (Conceptual Framework) และการกำหนดตัวแปรที่เหมาะสม 3. เครื่องมือต้องมี Validity และ Reliability 4.การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการนำเสนอข้อมูลกระชับชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และ5.มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนในเรื่องของจำนวนบท การวิจัยเชิงปริมาณมักจะมี 5 บท ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวนบทจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับงานวิจัยแต่ละชิ้น นอกจากนี้งานวิจัยที่ทำควรจะต้องมีความทันสมัย ผู้ทำวิจัยสนใจในเรื่องนั้นจริงๆ และมีความน่าจะเป็นที่จะดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล)

1.ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย
หากชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัยสอดคล้องกันและมีความชัดเจน เท่ากับงานวิจัยสำเร็จไปแล้ว 50% ในที่นี้รวมถึงการตั้งคำถามวิจัย และสมมติฐานการวิจัย

 2.มีกรอบการวิจัย (Conceptual Framework) และการกำหนดตัวแปรที่เหมาะสม
ตัวแปรอะไรเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือไม่ อะไรบ้าง ที่สำคัญคือตัวแปรที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์จะต้องสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้

3. เครื่องมือต้องมีความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability)
3.1 Validity ได้แก่ 1.Content Validity (เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา) 2.Construct Validity (ความตรงด้านโครงสร้างหรือการจัดวางถูกกลุ่ม) 3.Predict Validity (ความตรงที่สามารถพยากรณ์ได้) 4. Concurrent Validity (ความเห็นพ้องต้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยควรเป็นเลขคี่ อาจมี 3 หรือ 5 ท่าน เพื่อสะดวกต่อการตัดสิน) นอกจากนี้เครื่องมือการเก็บข้อมูล ไม่จำเป็นต้องพัฒนาเอง แต่อาจปรับใช้จากเครื่องมือของผู้วิจัยท่านอื่นก็ได้ เพียงแต่ต้องอ้างอิงให้ชัดเจน และหลังจากที่ได้เครื่องมือแล้ว ก็ต้องทดสอบเครื่องมือที่เรียกว่า Try out (ไม่ได้เรียกว่า Experiment) เพื่อดูความนิ่งของเครื่องมือด้วย
3.2 Reliability หรือความคงเส้นคงวา เรียกอีกอย่างว่า Consistency หมายความว่า ใช้เครื่องมือนี้แล้วใช้อีกก็ได้ผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกับของเดิม โดยค่า Reliability ควรมีมากกว่า 80% (Cronbach’s Alpha >= 0.8) เครื่องมือจึงจะมีความน่าเชื่อถือ

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการนำเสนอข้อมูลกระชับชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ไม่จำเป็นต้องเลือกใช้สถิติขั้นสูง อาจเป็นแค่ t-test หรือ one-way ANOVA ฯลฯ แต่ให้เลือกที่ตอบวัตถุประสงค์ และผู้ทำวิจัยเข้าใจในสถิติตัวนั้นเป็นอย่างดี ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็มีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย จำนวนตัวอย่างอาจมีการอ้างอิงตารางการสุ่มตัวอย่าง เช่น ของ Taro Yamane อย่างไรก็ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ อยู่ที่ประมาณ 300 ตัวอย่างขึ้นไป ส่วนการนำเสนอข้อมูล ให้ระมัดระวังเรื่องของการแปลความหมายข้อมูลผิด

 5.มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ช่วงที่ 2 กิจกรรม: อภิปราย วิเคราะห์ และสังเคราะห์กรณีศึกษา

รศ.ดร.สุทธนู เริ่มต้นช่วงที่ 2 ด้วยการนำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง ‘กระเป๋าเล็ก กระเป๋าใหญ่’ ให้ผู้เข้าร่วม workshop ได้แสดงความคิดเห็น วัตถุประสงค์ของ Session นี้ก็เพื่อให้หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสม โดย รศ.ดร.สุทธนู ให้ผู้เข้าร่วมฯ ตอบว่าในกรณีศึกษานี้ มีตัวละครกี่ตัว และตัวใดที่แย่ที่สุด (ผู้หญิง ผู้ชาย กระเป๋ารถเมล์ นายตรวจ และตุลาการ) รศ.ดร.สุทธนู สรุปความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้คือ คำว่า ‘แย่’ ตีความได้หลายแง่ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ดังนั้น ในงานวิจัย ผู้ศึกษาวิจัย จะต้องนิยามคำว่า‘แย่’ ให้ชัดเจนและอะไรคือคำถามวิจัย จากนั้นการแปลความหมายต้องอิงตามเกณฑ์นั้น ไม่ใช่แปลความหมายตามความรู้สึก….Sessionนี้เรียกเสียงฮาและสร้างตัวช่วยเตือนความจำเรื่องการแปลความหมายข้อมูลได้เป็นอย่างดี….

ช่วงที่ 3 กิจกรรม: ระดมสมองและนำเสนอหัวข้อวิจัย

IMG_3225IMG_3227IMG_3228IMG_3229

ภาพที่ 2 นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 17 นำเสนอหัวข้อวิจัย

รศ.ดร.สุทธนู มอบหมายให้นักศึกษาปริญญาโทแต่ละกลุ่ม (โดยมีอาจารย์ประจำกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 2 ท่าน เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา) เสนอหัวข้อวิจัยด้านสื่อใหม่หรือแบรนด์ ว่าควรจะเป็นอย่างไร โดยให้เสนอ 1.ประเด็นด้านสื่อใหม่/แบรนด์ที่สนใจ สัก 2-3 ประเด็น 2. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3.วิธีวิจัย และ4.หัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยมา 1-2 ข้อ …. Session นี้ ช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการคิดหัวข้อ IS/Thesis ร่วมกัน…. หลังจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนอหัวข้อวิจัยแล้วเสร็จ รศ.ดร.สุทธนู ได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะไว้ใน Session นี้อีกด้วย ได้แก่

– การนำเสนอเรื่อง ‘การรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ Viral Clip ………. ’ รศ.ดร.สุทธนู แนะนำว่า ควรตั้งวัตถุประสงค์อีกข้อเพิ่มเติม นอกเหนือจาก 1.ศึกษาการรับรู้…. และ2.ศึกษาพฤติกรรม… คือ 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรม มาอีกข้อหนึ่ง เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
– การนำเสนอเรื่อง ‘การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของ…เพื่อการสร้างแบรนด์…..’ รศ.ดร.สุทธนู แนะนำว่า ควรตัดคำว่า การศึกษาออก เพราะไม่นิยม ชื่อเรื่องสื่อความได้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีคำว่าการศึกษา
– การนำเสนอเรื่อง ‘การใช้สื่อ IT เพื่อสร้างแบรนด์ของดารา’ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติ รศ.ดร.สุทธนู แนะนำว่า ผู้วิจัยต้องเข้าใจคำว่า Attitudes, Point of View, Opinion ว่ามีความแตกต่างกัน Attitudes นั้น ผู้ตอบจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องราวนั้น ๆ ด้วยเสมอ เช่น เรื่องค่าไฟแพง แต่หากเป็นเรื่องที่คนตอบไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ ควรใช้คำกลาง ๆ ที่มีความเหมาะสมมากกว่า เช่น ทัศนะ เป็นต้น

รศ.ดร.สุทธนู กล่าวทิ้งท้ายในช่วงระดมสมองฯว่า ผู้ทำวิจัยทุกคนควรต้องคำนึงถึงเรื่องของ Scope and Consequence ด้วยเสมอ คือ ความกว้างของเรื่องที่จะศึกษาและลำดับขั้นตอนในการทำวิจัย โดยควรให้มีภาพงานวิจัยลดหลั่นตามลำดับ จาก Title แบ่งเป็น Subtitle1, Subtitle 2, Subtitle 3 และ Subtitle 4 แล้วแต่ละ Subtitle ควรมีอะไรแยกย่อยลงไป เพื่อให้งานมีความเป็นหมวดเป็นหมู่และเป็นระเบียบ นอกจากนี้ผู้วิจัยทุกคนควรต้องคำนึงถึงเรื่องของประโยชน์ที่ได้ในการศึกษาวิจัยด้วย

IMG_3231

ภาพที่ 3 Consequence สำหรับการทำวิจัย นำเสนอโดย รศ.ดร.สุทธนู

ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ ภาค ‘ค่ายเจ้าพระยา’ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.58 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ…….. จนกว่าจะพบกันใหม่……… :)

ท้ายสุดและสำคัญทีสุดค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่า..… ด้วยรักจากใจ KM Team

 ********************************************

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ iTunes U

Standard

ข้อมูลโดย: อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

ในการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์หลายท่านถามไถ่ถึงวิธีการดูเนื้อหาที่หัวหน้าทีมสอน หรือที่ได้มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ อัพโหลดเนื้อหาวิชาขึ้นใน iTunes U จึงขออนุญาตเรียน ดังนี้

1. การดูเนื้อหาหรือต้องการดาวโหลดเนื้อหาวิชาที่อัพโหลดขึ้นไปบน iTunes U แล้วด้วย iPad ก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะ แค่มี Enroll code ตัวเดียวกับที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ ก็จะทำให้ท่านเห็นเนื้อหาวิชาเช่นเดียวกับที่นักศึกษาเห็น และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาผ่าน iPad ได้เช่นเดียวกันค่ะ

2.กรณีท่านต้องการดู ปรับแก้ เพิ่มเติมเนื้อหาในคอสที่อัพโหลดขึ้นไปใน iTunes U แล้ว ร่วมกับหัวหน้าทีมสอน ขอให้ท่านแจ้ง Apple ID (email ที่ท่านได้ register กับ Apple) ให้หัวหน้าทีมสอน (ไม่ต้องบอก Password ดังนั้น Apple ID ของท่านก็จะปลอดภัย) เพื่อหัวหน้าทีมสอนจะได้ Add ชื่อท่านเข้าไปเป็น Contributor ในคอสที่อยู่บน iTunes U ทั้งนี้นอกจากท่านจะสามารถดู แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหาลงไปบน iTunes U แล้ว ยังสามารถดู Enroll Code รวมทั้งแจ้ง Notice ต่าง ๆ และทราบจำนวนนักศึกษาที่ได้มีการ Enroll ในคอสได้อีกด้วย

*หมายเหตุ: การสร้างเนื้อหาวิชาบน iTunes U จะต้องทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ทำบน iPad ไม่ได้ ท่านจะต้องใช้ Chrome หรือ Firefox (ใช้ Internet explorer ไม่ได้เพราะไม่ Support) และเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/ เพื่อสร้างคอส โดยเนื้อหาที่ upload ให้ทำเป็น Pdf ก่อนอัพโหลดนะคะ

3. กรณีท่านอยากจะสร้างบทเรียนวิชาเดียวกัน แต่ขอแบบอิสระจากทีมสอน ก็ให้ใช้คำสั่ง Send a copy ที่คอสนั้น เข้ามาที่ Email (ที่เป็น Apple ID ของท่าน) ก็จะทำให้ท่านได้คอสที่สามารถบริหารจัดการ เฉพาะกลุ่มที่ท่านสอนได้ (โดยจะได้ Enroll code เฉพาะของท่านเองไว้แจ้งแก่นักศึกษาอีกด้วย)

Have a productive day ka.. ^^